DEMAD DEĞERLİ MADEN TAŞ VE DÖVİZ PİYASASI KURUM VE KURULUŞLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-) Derneğin Adı: “Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşları Derneği” dir. Kısa Adı: DEMAD’ dır.
Derneğin merkezi İstanbul’dır.
Derneğin şubesi yoktur. Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşları Derneği, aşağıdaki maddelerde (“Dernek”) kısa adı ile anılmıştır.

Amacı ve Faaliyet Alanı
Madde 2-) Derneğin amacı, Değerli Maden, Değerli Taş ve Döviz Piyasaları’nda, mevzuat hükümleri ve ilgili düzenlemelere göre faaliyet gösteren Borsa İstanbul A.Ş.’ne üye yada kayıtlı Aracı Kurum ve diğer kayıtlı Kuruluş’ların dayanışma, işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak, sektörün gelişmesi, çeşitlenmesi, etkin hale getirilmesi ve önce Türkiye ve devamla dünya kıymetli maden sektörü ile uyumlu hale getirilmesi, milli ve uluslararası kural ve düzenlemelerin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak, üyelerin birlikte hareket etmesini sağlayarak daha büyük ekonomik değerler yaratılmasına öncülük etmek, sektörün geliştirilmesi, genişletilmesi, çeşitlendirilmesi, üyelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda daha etkin hale getirilmesi, itibar kazandırılması, Türkiye ve dünya kıymetli maden sektörü ile uyumlu hale getirilmesi, milli ve uluslararası kural ve düzenlemelerin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak olup, hizmet konuları aşağıda Madde 3’te gösterilmiştir.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Tüzük ve Dernekler Kanununa uygun olarak aşağıdaki ana başlıklar altında yer alan konular başta olmak üzere amacına yönelik olarak yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerde bulunur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 3-)

1. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni haklar dahil her türlü hakları tesis etmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,
10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13.
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube veya temsilcilik açmak,
15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16. Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak,
17. Dernek içinde oluşturalacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,
18. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,

Dernek Amblemi
Madde 4-) Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve yasal işlem Valilik makamında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları
Madde 5-) Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:

1. Derneğin en az üç üyesi tarafından önerilmiş olmak kaydıyla sektör ve ilgili mesleklerden Derneğe katkısı olacağı hususunda kanaat edinilerek Yönetim Kurulu tarafından derneğe kabul edilecek kurum ve kuruluşlardan olmak
2. Dernek üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilmiş olmak.
3. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,
4. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

Madde 6-) Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:
1. Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsü sürdürmek ilkelerini içerir.
2. Onursal Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına, sevgi ve saygıları bulunanlar arasından en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmadığı gibi, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildir.

Üyelik İşlemleri
Madde 7-) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten üyelik bildirimini doldurup, Dernek Başkanlığı’na sunarlar.
2. Üye Adayları, kurum ve kuruluşlarına ait ticaret sicil gazetesi, anasözleşme (değişiklikleri de içeren) imza sirküleri, derneğe üye olunmasına dair yönetim kurulu kararı, vergi levhası ve kendilerine ve yönetim kurulu üyelerine ait her türlü iletişim bilgilerini üyelik bildirimi ile birlikte sunarlar.
3. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığıyle aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
4. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır, giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.
5. Dernek Yönetim Kurulu’nun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Üyelikten Ayrılma
Madde 😎 Üyelik, infisah, tasfiye, iflas kararı ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda, Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dilediği ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 9-) Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
1. Özel olarak davetiye çıkarıldığı halde özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,
2. Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,
3. Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurul toplantısına kabul edilmemek,
4. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılması uygun görülmek.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz
Madde 10-) Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir ve yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.İtirazın karara bağlanmasına kadar, üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere 1 ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Hakkında infisah, tasfiye, iflas kararı verilen, ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği taktirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri

Dernek Organları
Madde 11-) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel Kurul,
2. Yönetim kurulu,
3. Denetleme Kurulu,

Genel Kurul
Madde 12-) Dernek Genel Kurulu, her yıl olağan olarak Şubat ayında toplanır ve üyelerinden yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzel kişi dernek üyelerini genel kurulda tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı yada yetkilendirdiği kişi temsil eder.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri
Madde 13-) Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir :
1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
2. Genel Kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’da yayınlanan gazetelerin birinde duyurulmak suretiyle veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
3. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelere açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
4. Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri
Madde 14-) Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:
1. Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre, genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
2. Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
3. Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur. Bunun dışında Genel Kurul toplantısı ile ilgili davet çıkmadan önce, üyelerin en az 2/5’inin belirleyerek dernek yönetim kuruluna noterden bildirdikleri konuların gündeme konulması zorunludur.
4. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
5. Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarısından bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
6. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul
Madde 15-) Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da biran önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç otuz gün içinde toplantıya çağrılır.
1. Dernek üye sayısının (1/5) inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
2. Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
3. Denetleme kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,
4. Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Madde 16-) Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
1. Türk Yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
2. Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
3. Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
4. Çalışma dönemi danışma kurulu üyelerini seçmek,
5. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,
6. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak
7. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı süresinde yaptıkları itirazlar hakkında karar almak,
8. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
9. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
10. Derneğin dağıtılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
11. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
12. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
13. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14. Derneğin vakıf ve/veya yardımlaşma sandığı kurmasına karar vermek,
15. Derneğin fesih edilmesine karar vermek,
16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organlarına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu
Madde 17-) Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
1. Yönetim kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Tüzel kişi dernek üyelerinde, tüzel kişiyi münferiden temsil ve ilzama yetkili kanuni temsilcisi yada yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilmiş tüzel kişinin bir yönetim kurulu üyesi asil yada yedek olarak Yönetim Kurulu’na seçilebilir.
2. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
Madde 18-) Yönetim Kurulunun çalışma ilkeler aşağıdaki şekildedir:
1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir üyesini Dernek Başkanı, bir üyesini Başkan Yardımcısı, bir üyesini Sekreter, bir üyesini Sayman ve bir üyesini İdari İşler olmak üzere görev bölümü yapar,
2. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
3. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, biri Dernek Başkanı yada Başkan Yardımcısı olmak kaydıyla üye tam sayısının yarıdan bir fazlası (3 üye) ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunludur (3 üye).
4. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. Gündem en geç toplantı günü öncesinde üyelerin elektronik posta adreslerine Sekreter Üye tarafından gönderilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 19-) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:
1. Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak,
2. Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
3. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak
4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
7. Her faaliyet yılı sonunda çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
9. Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,
10. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak,
11. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve raporlar hakkında gereken kararları almak,
12. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
13. Ortaklık, iktisadi işletme kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
14. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
15. Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyeler ve ilgili yerlere bildirmek,
16. Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek
17. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
18. Gerekli diğer işlem ve uyarıları yapmak

Denetim Kurulu
Madde 20-) Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek İçi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkli hükümler aşağıda gösterilmiştir.
1. Denetleme kurulu, genel kurulda açık oyla iki yıl için seçilmiş, (3) asıl ve (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir
2. Denetleme kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer
3. Denetleme kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı en az ikidir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Ortak Hükümler
Madde 21-) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantılarının yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.
Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Çalışma Grupları Yada Yönetim ve Hizmet Komiteleri
Madde 22-) Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Çalışma grupları ya da Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler. Çalışma grupları ya da Yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Yürütme Birimi Görevlileri
Madde 23-) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 24-) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1.000.-USD (Bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası, aylık olarak ise 100.-USD (Yüz Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 25-) Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2016 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Madde 26-) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Madde 27-) Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Madde 28-) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 29-) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 30-) Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya banka dekontu gibi harcama belgesi düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Madde 31-) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Madde 32-) Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Madde 33-) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 34-) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 35-) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a)Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

b)Taşınmazların bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d)Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenir. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur.

e)Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Derneğin İç Denetimi
Madde 36-) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 37-) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 38-) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 39-)
a)Tasfiyenin Şekli:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

b)Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde “DEĞERLİ MADEN TAŞ VE DÖVİZ PİYASASI KURUM VE KURULUŞLARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Şube Kuruluşu
Madde 40-) Genel kurulca yetki verilen yönetim kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişi, Dernekler Yönetmeliği Ek-2’deki Kuruluş Bildirimi ile Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile birlikte şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine vererek şube açabilirler.

Hüküm Eksikliği
Madde 41-) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-) İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Sayı Ünvanı Kanuni Temsilcisi Görev Ünvanı İkametgahı
1 Yıldız Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi Mahmut Erdal Tunçer Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Bedesteni Şerifağa sok. No:89-92 Fatih/İstanbul
2 Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi Burak Yakın Yönetim Kurulu Üyesi Tayahatun Mh.Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:28 Fatih/İstanbul
3 Özbey Kıymetli Madenler Tic. A.Ş. Faik Özbey Yönetim Kurulu Üyesi Kapalıçarşı Perdahçılar Cad. No:18 Fatih/İstanbul
4 Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Ve Dış Tıcaret A.Ş. Uğur Uras Yönetim Kurulu Üyesi Tayahatun Mh.Acı Çeşme Sk. Zincirli Han No:18 K/3 Fatih/İstanbul
5 Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi Tolga Zırh Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kapalıçarşı Çuhacı Han Sok.No:6 Fatih/İstanbul
6 Hakan Altın ve Döviz Tic.A.Ş. Barış Çakmakçı Yönetim Kurulu Üyesi Başöğretmen Cd. Kastelli İş Mrk. No:15 E/102-213-214-215 Küçükbakkalköy-Ataşehir/İstanbul
7 Filiz Döviz ve Altın Tic.A.Ş. Eyüp Gül Yönetim Kurulu Üyesi Hakimiyeti Miliiye Cd. No:18 Üsküdar/İstanbul
8 Nizam Döviz Tic.A.Ş. Nizam Hışım Yönetim Kurulu Üyesi Meşelik Sok. Sıraselviler Cd. Hrisovergi Apt.    No:26 K:1 D:3-4 Beyoğlu/İstanbul
9 Diyet Döviz ve Altın Tic.A.Ş. Mehmet Baysal Yönetim Kurulu Üyesi Bağlarbaşı Mh.Bağdat Cad. No:439/A Maltepe/İstanbul

Madde 42-) İş bu tüzük 44 (Kırk Dört) asıl, 1 geçici maddeden ibarettir.